เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง! (จำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081-770-7503 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We RMUTR”
“We Science-tech”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2563  สามารถรายงานตัววันที่ 22 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8  ห้อง 26809

 

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ค่าใช้เครื่องจุ่มเคลือบชิ้นงานให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแบบจุ่ม ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจ่มชิ้น ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๒) การใช้เครื่อง UV-vis Spectrometer ยี่ห้อ Thermo ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) วัดค่าการดูดกลืนของตัวอย่าง ๓๒๐ บาท/ชั่วโมง
(๒) วัดค่าดูดกลืนเพื่อวัดความเข้มข้น ของตัวอย่าง ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๓) การใช้เครื่องทำเยือกแข็งยี่ห้อ Sentinain technology ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๒๕๐ ml ๑,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๕๐๐ ml ๑,๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๔) การใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
๑. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๒. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) วันละ (๒๔ชั่วโมง) ๒,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๓. ค่าใช้บริการหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ต่อรอบ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๔. น้ำกลั่น (Distilled water) ลิตรละ ๓๕ บาท/ตัวอย่าง
๕. ค่าใช้บริการตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๖. ค่าใช้บริการเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิขนาด ๒ml, ๑๕ ml, ๕๐ ml (Centrifuge) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๗. ค่าใช้บริการวัดค่าความเป็นกรด เบส (pH meter) ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท/ตัวอย่าง
๘. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่า (orbital Shaker) ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๙. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Shaker)
ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท/ตัวอย่าง
สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02-441-6000 ต่อ 2630

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
1)โครงการการยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่น ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง, ดร.กิติยา สุเหม
2)โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์
3)โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุครสงคราม อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล, ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์, ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย, ดร.อาภาพร รุจิรเศรฐ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ 😄

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานมาโดยตลอด และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรดีเด่น และผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานบริการวิชาการ และ ดร.กิติยา สุเหม ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาตรี สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30-15:00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 ห้อง 26809 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 150 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

 

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 200 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Continue reading

อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางสาวราตรี โคตรหา บุคลากรฝ่ายงบประมาณและวางแผน ประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2563 ณ ไม้แก้ว รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร “สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับ บุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุม 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading