คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเพื่อให้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันของหน่วยงาน โดยได้แบ่งรายละเอียดของการทำงานตามโครงสร้างการบริหาร คือ งานบริการวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน และ งานกิจการนักศึกษา