โครงการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องสำนักงานคณบดี