โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา