การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลาง รุ่นที่ 5

1.คุณสมบัติ

มัคคุเทศก์ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

2. กำหนดการอบรม

กรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จำนวน 300 คน

4.การยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม

ให้มัคคุเทศก์ผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ ดังนี้

3.1.กรณียื่นความจำนงด้วยตนเอง ให้ยื่นคำขอเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

1) กรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ยื่นคำขอเข้ารับ การอบรมจะต้องกรอกแบบคำขอเข้ารับการอบรมตามแบบ กทท./กทม 07-01 ท้ายประกาศนี้ และลงลายมือรับรองเอกสารการยื่นคำขอด้วยลายมือชื่อตนเองให้ครบถ้วน

3.2 กรณียื่นความจำนงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคำขอเข้ารับการอบรมผ่านเว็บไซต์ ที่นี่ https://forms.gle/S4bGuv9d12wT8tuc6 กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ sci.rmutr.ac.th ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และให้ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรมตามแบบ กทท./กทม 07-01 แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ ในวันแรกของการอบรม

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อยื่นความจำนงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์