รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

  1. วันที่อบรม ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562
  2. เวลา

    กำหนดการรับลงทะเบียน      เวลา 08.00 – 08.30 น.

    กำหนดการอบรม                เวลา 08.30 – 17.00 น.

  1. สถานที่ฝึกอบรมห้องประชุม ๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) ชั้น ๒

                อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย)

                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

                เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

                แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

  1. เบอร์โทรศัพท์ 02 – 889 -4585 ต่อ 2360

๐๘๑ – ๐๑๓-๑๑๑๙ , ๐๘๑ – ๒๕๔ – ๒๔๑๒

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 1