โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก