คณบดีและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าเยื่อมชมห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสิทร์

คณบดีและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าเยื่อมชมห้องปฏิบัติการ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสิทร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทร์ พื้นที่ศาลายา