โครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดอย่างยั่งยืน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดอย่างยั่งยืน”  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562    ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี