โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม  2562   ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง