โครงการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562   ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี