การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นฤมล ศิระวงษ์ เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการสำนักประกันคุณภาพ 4 ท่าน

1. ดร.ชฎาณัฏฐ์ ปิยะวิบูลย์

2.ดร.ขวัญรัตน์ จินดา

3. อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด

4.อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ

โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง และรับการตรวจประเมิน ณ ห้อง 26201 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา