โครงการ “หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 26804 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดโครงการหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ คุณปิยะ พัฒนายุ  ซึ่งการจัดโครงการได้มุ่งเน้นทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสื่อสารภาษาอังกฤษกับบุคคล  การบูรณาการและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพ ตลอดจนให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก