โครงการ “เปิดโลกทัศน์การจัดการและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม”

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบให้รองฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์การจัดการและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม” ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้อง A 411 อาคารสิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและคุณภาพ บริษัทในกลุ่มพีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด ( มหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้