โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6”

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ภายใต้โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (ดร.ฟ้าใส สามารถ) มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้