สัมมนาพิเศษโดย คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดสัมมนาย่อยโดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้