ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดวิพากษ์หลักสูตรน้องใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ) และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรและชี้แนะแนวทาง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตอบสนองต่อผู้เรียนซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน