ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเข้าร่วมงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี