ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 คณบดีและอาจารย์ประจำศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการจัดหารายได้ พื้นที่ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นครั้งที่ 5/2562 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและประสบการณ์ในการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา