ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม 💡การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก ( The Future of Thai Higher Education in Global Context ) รมต.อว. มอบหมายให้ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 และร่วมพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562” พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)อันเป็นองค์กรความร่วมมือกันของสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ