ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม

ให้อ่านกำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว เพื่อรับทราบวันเวลากำหนดการต่าง ๆ!!!!!!!!

หมายเหตุ : หากผู้ผ่านการคัดเลือกท่านใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดการที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในรอบนั้น ๆ!!!!!