ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียด

1.ภาคกลาง สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

กรมการท่องเทียว ห้องโถง ชั้น 1 เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์ติดต่อ 02-219-4010 – 17 ต่อ 3302 – 3305

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 เลขที่ 96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เบอร์ติดต่อ 02-441-6000 ต่อ 2630

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 เลขที่ 64 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เบอร์ติดต่อ 042-211-040 ต่อ 1415 หรือ 081-261-1244

3.ภาคใต้ สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เลขที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เบอร์ติดต่อ 085-080-8514 หรือ 081-370-3373

4.ภาคเหนือ สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์  เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 เบอร์ติดต่อ 053-885706 , 053-885-758 , 053-885-712

หรือ ยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  https://goo.gl/forms/KhUHgxvbI0ugFqNI

 

มัคคุเทศก์ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ประเภทมัคคุเทศก์เฉพาะ ใบอนุญาตจะสิ้นอายุระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ และใบอนุญาตจะสิ้นอายุระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการยื่นความจำนงฝึกอบรม ได้ 2 วิธี คือ1. ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร สถานที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตามวันและเวลาราชการ2. ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ยื่นแบบคำขอเข้าอบรมพร้อมเอกสารในวันแรกของการอบรม3. การยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาคใด ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์4. ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนและรุ่นของผู้ที่เข้ารับการอบรมให้กับผู้ที่ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม โดบพิจารณาตามลำดับวันสิ้นสุดของใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ หากมัคคุเทศก์ผู้มีคุณสมบัติ ไม่ดำเนินการยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมจากกรมการท่องเที่ยวหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย2.สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร