ข่าวสารและกิจกรรม

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19

โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19

Big Cleaning Day ห่างไกลไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา พัฒนา มทร.

พิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชา

ทีมงาน สวท.นะคะ ที่ช่วยแนะนำ ติชม ฝีมือการทำอาหารของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

มาแล้วจร้าาาาาา!!!!! คุกกี้ในตำนาน🥐🥯🍞🥖🥨

ประชุมวางแผนโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย มทร. รัตนโกสินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดระยอง จำนวน 2 ทุน

ขอเชิญน้องๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการออกแบบ LOGO สินค้าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนให้นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกแนะแนวการศึกษา และวางแผนการทำงานสำหรับรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนกิจการนักศึกษา

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562

กิจกรรมออกบูธจำหน่ายไข่เค็มย้อมสีจากธรรมชาติ 

สัมมนาพิเศษโดยคุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ

โครงการหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 

โครงการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดอย่างยั่งยืน”  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 

โครงการประชุมประเมินการประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562

โครงการทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

โครงการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร