อ.เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์

อาจารย์เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์

Mr. Phatphong Sutthiphong

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์ :02-441-6000 ต่อ 2630
อีเมล :mrphatphong@outlook.com

การศึกษา :

  • 2546 วท.บ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • 2553 วท.ม (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ : 

  • Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) for elements analysis in general sample
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการวิจัย : 

  • Sootthiphong P., Tepnual T., “Quantitative analysis of K Cl and P elements in rice from

Phatthalung Rice Research Center by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Technique

(EDXRF)” Thaksin university conference , 18th,2008 September 25-26.

  • Sootthiphong P., Tepnual T., “Determination of Potassium and Chlorine in Rice by Energy

Dispersive X – Ray Fluorescence (EDXRF)” Maejo conference, 2008 December 4-5.

  • Sootthiphong P., “Analysis for motion for triple pendulum for nonlinear” Rajamangala University

of Technology Rattanakosin Thesis Grant of Income Statement, 2014.

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  :