ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

Dr. Vijitra Plongbunjong

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกหอบอาหาร 26709 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

เบอร์โทรศัพท์ :  02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล์:  vijitra.plo@rmutr.ac.th

                                                         ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปี พ.ศ. ที่จบ

 •  2551
 •   2554     
 • 2560  
 ชื่อสถานศึกษา

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ความเชี่ยวชาญ :

 • Functional food (Prebiotics and Probiotics)
 • Health and Nutrition (Food for Disease)
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย :

 • การพัฒนาชาสมุนไพรจากเกสรบัว
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบโปรตีนสูงจากแป้งถั่วดาวอินคาสำหรับกลุ่มคนรัก
 ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการและนานาชาติ :

Plongbunjong, V., Phromkuntong, W., Suanyuk, N., Viriyapongsutee, B. and Wichienchot, S. 2011 Effects of prebiotics on growth performance and pathogenic inhibition in sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus). Thai Journal of Agricultural Science. 44(5): 162-167.

Plongbunjong, V., Phromkuntong, W., Suanyuk, N., Viriyapongsutee, B. and Wichienchot, S. 2010 Effects of prebiotics on growth performance and pathogenic inhibition in sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus). In abstract book of an International conference on Agriculture and Agro-Industry. November, 19-20, 2010, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.

Plongbunjong, V., Graidist, P., Knudsen , K. E. B., Wichienchot, S. 2017. Isomaltooligosaccharide  synthesised from rice starch and its prebiotic properties in vitro. Int J Food Sci Tech., 52,2589-2595.

Plongbunjong, V., Graidist, P., Knudsen , K. E. B., Wichienchot, S. 2017. Starch-based carbohydrates to display the bifidogenic and butyrogenic properties by pH-control batch culture fermentation. Int J Food Sci Tech., 52, 2647-2653.

วิจิตรา ปล้องบรรจง, กิติยา สุเหม และ ณัฐปคัลลภ์ กิตติสุนทรพิศาล. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมังสวิรัติจากปลายข้าวสังข์หยด. 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11)