นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ

นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ 

Ms.Kornwika SaenHan

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาด้านงานวิชาการและวิจัย           

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล์ : Kikfon24@gmail.com/Kikfon24@hotmail.com/Kornwika.sae@rmutr.ac.th

 

 

ประวัติการศึกษา : 

  • 2561 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • 2556 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • 2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ความเชี่ยวชาญ : 

  • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยระบบโปรแกรม SPSS
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยระบบโปรแกรม STATA
  • แผนงานการตลาด แผนงานประชาสัมพัธ์
  • สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

• โครงการวิจัย เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟ พรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลอง ACSI

     ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการและระดับนานาชาติ : 

แสนหาญก., จันทร์ดีส., & สมัครสมานเ. (2019). Comparing Customer Satisfaction with the Decision for Using Serviced Provided by Premium Coffee Shops in the Bangkok Metropolis with the ACSI Model. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 9(3 SUP), 53. Retrieved from https://so05.tcithaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214286