นางสาวญาณิศา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวญาณิศา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Ms.Yanisa Seneewong Na Ayuthaya

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาด้านงานกิจการนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล : pranggyanisa@gmail.com

                                                                     ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ

  • ศศ.บ. การจัดการบริการสังคม
ปี พ.ศ. ที่จบ

  • 2562
ชื่อสถานศึกษา

  • มหาวิทยาลัยบูรพา