วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

          “เป็นผู้สร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมืออาชีพสู่สังคมประกอบการ

 

พันธกิจ (Mission)

๑. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ

๒. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

๓. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

๔. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย และศาสตร์พระราชา

๕. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

๖. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

๗. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและระดับภูมิภาค

 

ปณิธาน (Determination)

เป็นผู้นำด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมประกอบการ

 

ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย