แผนการรับนักศึกษา

  • ปีการศึกษา 2561  เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
  • ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม