อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์

อาจารย์สันติ    รัตนวีรนนท์  

Santi Rattanaweeranon

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441  6000 ต่อ 2630
อีเมล : Santi.r@rmutr.ac.th

การศึกษา

2545  วทบ.วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

2547 วทม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้องานวิจัยปัจจุบัน :

ฟิสิกส์วัสดุ, วัสดุศาสตร์, พลังงานทางเลือก

ผลงานตีพิมพ์ การทำงาน รางวัล :

  1. สันติ รัตนวีรนนท์ สุรพล ศรีแก้ว และ ภราดร ภักดีวานิช. 2545. “เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับ

การเตรียมซิลิกาจากขี้เถ้าแกลบ” การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 มีนาคม 2547, บทคัดย่อ หน้า 163

  1. Santi Rattanaveeranon, Surapol Srikaew and Paradorn Pakdeevanich. Improved method for the preparation of pure silicon from rice husk. The third Thailand materials science and technology conference, 10-11 August 2004 pp. 270-272.
  2. S. Rattanaveeranon, R. Ruamnikhom and S. Pangmanayon. Growth of zinc oxide nanoparticles on graphene assembly using to detect of acetone concentrations., Key Engineering Materials., 2016 Vol. 675-676, pp. 125-129.
  3. P. Ekabutr, T. Ariyathanakul, S. Chaiyo, P. Niamlang, S. Rattanaveeranon, O. Chailapakul,  P. Supaphol , Carbonized electrospun polyvinylpyrrolidone/metal hybrid nanofiber composites for electrochemical applications., Journal. 2017, Applied. Polymer. Sciences., Vol. 135, pp. 45639-45639.
  4. S. Rattanaweeranon, P. Limsuwana, V. Thongpool, V. Piriyawong, P. Asanithi, Pichet Limsuwan, Influence of bulk graphite density on electrical conductivity, Procedia Engineering., 2012, Vol.32, pp. 1100-1106.
  5. S. Rattanaweeranon, P. Limsuwana, V. Thongpool, V. Piriyawong, Pichet Limsuwan, P. Asanithi, Fabrication of nanographite for electric double layer capacitor, Pure and applied chemistry international conference(PACCON 2012), 2012, pp.1248-1250
  6. S. Rattanaweeranon, P. Limsuwana, V. Thongpool, V. Piriyawong, Pichet

Limsuwan, P. Asanithi, Effect of surface area of nangraphite on capacitance  enhancement of electric double layer capacitor, Pure and applied chemistry international conference(PACCON 2012), 2012, pp.1248-1250

  1. S. Rattanaveeranon, R. Ruamnikhom and S. Pangmanayon, Growth of zinc oxide nanoparticles on graphene assembly using to detect of acetone concentrations., Key Engineering Materials., 2016 Vol. 675-676, pp. 125-129.
  2. S. Rattanaveeranon, S. Dumrongsil, K. Jiamwattanapong, Effect of latex rubber and rubber powder as an admixture on bending strength of cement mortars, 2019, Applied. Mech. Mater. 891, pp. 180-186.