รวมผลงานบริการวิชาการ

สรุปโครงการบริการวิชาการ (ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2562 
สรุปโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร เดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
สรุปโครงการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563