อาจารย์นีรนารา ดิษฐาภรณ์

อาจารย์นีรนารา ดิษฐาภรณ์

Mrs. Niranara Distapohn

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 26709 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล์niranara.dis@rmutr..ac.th

ประวัติการศึกษา :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.จิตรกรรมสากล) โรงเรียนอาชีวศิลป์ สำเร็จการศึกษาปี 2535
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. จิตรกรรมสากล) โรงเรียนไทยวิจิตศิลป์  สำเร็จการศึกษาปี 2536
  • ปริญญาตรี (ศษ.บ จิตรกรรมสากล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สำเร็จการศึกษาปี  2538
  • ปริญญาโท (ค.อ.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สำเร็จการศึกษาปี  2554
ความเชี่ยวชาญ :

  • จิตรกรรมสากล เทคนิคสีน้ำ อื่นๆ
  • วิทยากร ฝึกอบรมทางด้านการสอนศิลป จิตรกรรมสีน้ำ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบบจุภัณฑ์เพื่อชุมชน
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการวิจัย

 ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการและนานาชาติ :