นางวนิดา เนตรทัศน์

นางวนิดา  เนตรทัศน์

Mrs.Wanida  Netthasana

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 081​ 371​ 8134

อีเมล์ : – 

ประวัติการศึกษา :

  • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การแนะแนว คณะคุรุศาสตร์

สถาบันการศึกษาวิทยาลัยครูสวนดุสิต สำเร็จปีการศึกษา 2517