คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมพร สุขะ

Assist. Prof. Dr. :  Somporn Sukha

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์ : 081-188-1457
อีเมล์ : somporn70@hotmail.com

ประวัติการศึกษา :

  • กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2528 วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ความเชี่ยวชาญ :

  • Photography and Film
  • New Media
  • Instructional System Design
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการวิจัย : 

  • การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามมิติ เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่
  • การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการและนานาชาติ :