นางสาวสิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

นางสาวสิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

Ms.Sirichan Limrungruangrat

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษางานวิชาการและวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล : sirichan.lim@rmutr.ac.th

                                        ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ

  • วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. ที่จบ

  • 2558
ชื่อสถานศึกษา 

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต