ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศาชล เพชรพิทักษ์ชน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศาชล เพชรพิทักษ์ชน

Acting Sub.Lt.nisachon Petpitakchon

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาด้านงานวิชาการและวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล : nisachon.pet6965@gmail.com

    ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ

  • บช.บ
ปี พ.ศ. ที่จบ

  • 2557
ชื่อสถานศึกษา 

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์