Author's posts

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

Continue reading

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2464 (รอบ 12 เดือน)

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ ที่ได้ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ที่ได้ร …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศัก …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ท …

Continue reading

การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ในวัน …

Continue reading

Continue reading

การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึก …

Continue reading

Continue reading

โครงการวิทย์อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปีการศึกษา 2565   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช …

Continue reading

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห …

Continue reading

Continue reading