โครงการพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5ส ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5ส ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการโครงการพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5ส ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์และอังคาร ที่ 26-27 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์และอังคาร ที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational : Burger King จำนวน 4 รุ่น ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational ; The coffee club, Swensen, The pizza company, DQ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 รุ่น ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Continue reading

เปิดให้บริการแล้วสำหรับ ร้านบัวสวรรค์ค่าเฟ่

มาจ้าาาาา บัวสวรรค์คาเฟ่ เปิดให้บริการแล้วนะจ๊ะ
ร้านของเรามีทั้งเครื่องดื่มมากมาย หลากหลายประเภทให้เลือกดื่ม รวมทั้งขนมเค้ก ขนมกรุบกรอบมากมาย รอให้ทุกท่านได้เข้ามาเลือกซื้อหา
พี่น้องชาว มทร.รัตนโกสินทร์ อย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเยอะๆ นะคะ
บัวสวรรค์ค่าเฟ่ ตั้งอยู่ที่ตึกสถาบันศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 นะจ๊ะ

Continue reading

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให้ อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ โดยได้รับความรู้จากอาจารย์พชรพร ธนามี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านความงามมาอย่างยาวนาน แก่บุคคล นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

ประชุมการเตรียมความพร้อมกระบวนการให้การรับรององค์กรฯ ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน (สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร)

ประชุมการเตรียมความพร้อมกระบวนการให้การรับรององค์กรฯ ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน (สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร)
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สถาบันคุณวุติวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมชี้แจงกระบวนการให้การรับรององค์กรฯ ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน (สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร) โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้ากลุ่มงาน 1 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 นางสาวทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ชำนาญการ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 นางสาวชิดชญา วงค์ไชยคำ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ประชุมร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์วิลาวัณย์ นวคศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย ดร. วิจิตรา ปล้องบรรจง ดร.กิติยา สุเหม และ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ ณ ห้องสำนักงาน ขั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2563  สามารถรายงานตัววันที่ 22 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8  ห้อง 26809

 

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ค่าใช้เครื่องจุ่มเคลือบชิ้นงานให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแบบจุ่ม ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจ่มชิ้น ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๒) การใช้เครื่อง UV-vis Spectrometer ยี่ห้อ Thermo ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) วัดค่าการดูดกลืนของตัวอย่าง ๓๒๐ บาท/ชั่วโมง
(๒) วัดค่าดูดกลืนเพื่อวัดความเข้มข้น ของตัวอย่าง ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๓) การใช้เครื่องทำเยือกแข็งยี่ห้อ Sentinain technology ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๒๕๐ ml ๑,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๕๐๐ ml ๑,๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๔) การใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
๑. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๒. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) วันละ (๒๔ชั่วโมง) ๒,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๓. ค่าใช้บริการหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ต่อรอบ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๔. น้ำกลั่น (Distilled water) ลิตรละ ๓๕ บาท/ตัวอย่าง
๕. ค่าใช้บริการตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๖. ค่าใช้บริการเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิขนาด ๒ml, ๑๕ ml, ๕๐ ml (Centrifuge) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๗. ค่าใช้บริการวัดค่าความเป็นกรด เบส (pH meter) ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท/ตัวอย่าง
๘. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่า (orbital Shaker) ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๙. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Shaker)
ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท/ตัวอย่าง
สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02-441-6000 ต่อ 2630

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
1)โครงการการยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่น ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง, ดร.กิติยา สุเหม
2)โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์
3)โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุครสงคราม อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล, ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์, ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย, ดร.อาภาพร รุจิรเศรฐ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ 😄