Author's posts

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการและวิจัย (ปฏิบัติงานด้านควบคุมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 3/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2565

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื …

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศร …

Continue reading

Continue reading

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวั …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2022 (TF-SCALE 2022))

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโคร …

Continue reading

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร …

Continue reading

Continue reading

หารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สหกิจศึกษา) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

หารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สหกิจศึกษา) ใน …

Continue reading

Continue reading

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา …

Continue reading

Continue reading