Category: กิจกรรมของคณะ

สัมมนาพิเศษโดย คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติก …

Continue reading

Continue reading

โครงการ “หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 268 …

Continue reading

Continue reading

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ …

Continue reading

Continue reading

โครงการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบรรยายความรู้ให …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดอย่างยั่งยืน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัว …

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 10 ก.ค. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จ …

Continue reading

Continue reading

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading

Continue reading

โครงการประชุมการประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading

โครงการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีการตรวจประกันคุณภา …

Continue reading

Continue reading