โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานมาโดยตลอด และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรดีเด่น และผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานบริการวิชาการ และ ดร.กิติยา สุเหม ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาตรี สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30-15:00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 ห้อง 26809 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 150 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

 

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 200 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Continue reading

อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางสาวราตรี โคตรหา บุคลากรฝ่ายงบประมาณและวางแผน ประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2563 ณ ไม้แก้ว รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร “สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับ บุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุม 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

ขอร่วมแสดงความยินดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด MISTER RMUTR 2020

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และเพื่อนๆนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
“นายปิยะวัฒน์ สิโนทก” (ออม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด MISTER RMUTR 2020
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 😄💐💐 ยินดีด้วยนะคะ💐

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล วิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 👏

มาเรียนด้วยกันมั๊ย สนุกนะคะ

มาเรียนด้วยกันมั๊ย สนุกนะคะ
Lab นมที่สอนในวันนั้น เห็นผลแล้วในวันนี้ ☺😄 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ #methylene Blue Reduction Test and Resazurin Test
#เรียนสนุก ปฏิบัติจริง

Continue reading

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

จัดอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เป็นหน่วยงานจัดอบรมที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ 22 และ 24 กันยายน 2563 ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด () ให้จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้าง
ติดต่อการอบรม inbox ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Continue reading