Author's posts

กิจกรรมออกบูธจำหน่ายไข่เค็มย้อมสีจากธรรมชาติ

ภาพความประทับใจ การออกบูธครั้งแรกในการจำหน่ายไข่เค็มย้อ …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิท …

Continue reading

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติกา …

Continue reading

Continue reading

สัมมนาพิเศษโดย คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติก …

Continue reading

Continue reading

โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6”

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading

Continue reading

โครงการ “เปิดโลกทัศน์การจัดการและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม”

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading

Continue reading

โครงการ “หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 268 …

Continue reading

Continue reading

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ …

Continue reading

Continue reading

โครงการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบรรยายความรู้ให …

Continue reading

Continue reading

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการค่ายส่งเ …

Continue reading

Continue reading