Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิช …

Continue reading

Continue reading

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ข …

Continue reading

ด่วน!!!!! ประกาศยกเลิก โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ด่วน!!!!!  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศยกเลิก โค …

Continue reading

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

โครงการประชุมการประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2 …

Continue reading

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเ …

Continue reading