ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562

NEW!!!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562 (2 วัน 1 คืน ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท จังหวัด ระยอง)

ค่าสมัคร 2,500 บาท/คน ไปยังบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 459-0-59159-6

หลังจากโอนเงินแล้วแจ้งหลักฐานการโอนเงินมายัง Line: 0817707503
รถบัสมหาวิทยาลัยสำหรับการเดินทาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 4

New!!!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 TCAS รอบที่ 4

   

โควตารับตรงพิเศษ 

   

   เอกสารใช้วันรายงานตัว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.4 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.4 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

https://tcas.rmutr.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 2 ห้อง 26201

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

***** หมายเหตุ หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ *****
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน)
3. แฟ้มสะสมผลงาน/หรือสำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)

  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบ TCAS รอบที่ 3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     

    เอกสารใช้วันรายงานตัว

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

   

 

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

Continue reading

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 2 ห้อง 26201

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน)
3. แฟ้มสะสมผลงาน/หรือสำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)

ด่วน!!!!! ประกาศยกเลิก โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ด่วน!!!!!  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศยกเลิก โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการโอนเงินคืน ผู้สมัครทุกท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2441  6000 ต่อ 2630

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

Continue reading