Author's posts

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นล …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค …

Continue reading

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลาง รุ่นที่ 5

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับก …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

(รับตรงพิเศษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีวุฒิ  …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562

NEW!!!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนระดับม …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 4

New!!!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระด …

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.4 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.4 ข …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต …

Continue reading