Author's posts

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครงาน

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-25 …

Continue reading

โครงการ ๙ต่อ Before After

                   โครงการ ๙ต่อ Before After

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Continue reading

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ “หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ “หลักสูต …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานม …

Continue reading

Continue reading