ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2561 NEW!!! (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครงาน

Continue reading

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

โครงการ ๙ต่อ Before After

                   โครงการ ๙ต่อ Before After

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Continue reading

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

Continue reading

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ “หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ

“หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”  NEW !!! 

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

Continue reading