Author's posts

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริญ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงก …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563   ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวันดี ณ สงขลา

มทร.รัตนโกสินทร์ถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำ …

Continue reading

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ

ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์เข้าถ่ายทำ …

Continue reading

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโ …

Continue reading

เตรียมความพร้อม ต้อนรับการเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยมาตรการ แบบ……New Normal

วิถีใหม่…แบบ New Normal เตรียมความพร้อม ต้อนรับกา …

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

🏢🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ RMUTR Exit Exam

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณ …

Continue reading

Continue reading