Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเ …

Continue reading

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาข …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบา …

Continue reading

Continue reading

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่าย …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 คณบดีและอาจารย์ประจำศูน …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

“โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading

Continue reading

โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6”

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading

Continue reading

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการค่ายส่งเ …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครง …

Continue reading