Author's posts

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหล …

Continue reading

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเ …

Continue reading

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง ก …

Continue reading

Continue reading

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 21 ก.พ. 62

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหล …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน …

Continue reading

Continue reading